thu

Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

      SỞ GD & ĐT KON TUM                            CỘNG   HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                            

     Số:     /TT-THPTNVC                                                                   Đăk Tô, ngày 06 tháng10 năm 2014

 

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum ra quyết định công nhận thành viên Hội đồng trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ


          Căn cứ Điều 20 Điều lệ Trường THCS, Trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về thủ tục thành lập, cơ cấu tổ chức của Hội đồng trường công lập;

          Nhằm chuẩn bị nhân sự cho Hội đồng trường nhiệm kỳ mới;

          Theo đề nghị của tập thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ,                                                    
          1. Nay đề nghị Giám đốc Sở GD-ĐT Kon Tum ra quyết định công nhận danh sách thành viên của Hội đồng trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ, nhiệm kỳ: 2014 – 2018.

          2. Danh sách đề nghị các thành viên của Hội đồng trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ:     

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

TRONG HĐ TRỪỜNG

1

Văn Quang Thiệu

P. Bí thư Chi bộ, P. Hiệu trưởng

Chủ tịch

2

Trương Văn Trị

Thư ký Hội đồng

Thư ký

3

Phạm Cao Sang

P. Hiệu trưởng

Thành viên

4

Nguyễn Văn Thiên

Ủy viên BCH Công đoàn

Thành viên

5

Lê Quang Hậu

P. Bí thư Đoàn trường

Thành viên

6

Huỳnh Thị Thanh Hoa

Tổ trưởng chuyên môn

Thành viên

7

Nguyễn Xuân Trường

Tổ trưởng chuyên môn

Thành viên

8

Phạm Minh Phương

Tổ trưởng tổ Văn Phòng

Thành viên

9

Nguyễn Thị Hoa

Giáo viên

Thành viên

Danh sách này có 09 thành viên      

                                                                                                 

Nơi nhận:                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Sở GD-ĐT Kon Tum;

- Lưu HS HĐT.                                                                      


                                                                                    

Bạn đang ở trang: Home Giới thiệu Hội đồng trường